آشنایی با قوانین ارث در نروژ

زیرآسمان نروژ: آشنایی با قوانین ارث، حقوق قانونی ورثه و نحوه انجام انحصار وراثت برای هر فردی در هر کشوری که در آن زندگی می کند تنها نبایستی محدود به زمانی باشد که مرگی اتفاق می افتد و ورثه به ناگاه خود را در مقابل انبوهی از قوانین و حقوق قانونی به ظاهر ساده اما…

آشنایی با قوانین و حقوق متارکه و طلاق در نروژ

زیرآسمان نروژ: آشنایی با قوانین و حقوق قانونی در زمان جدایی و طلاق برای هر فردی در هر کشوری که در آن زندگی می کند همانقدر بایستی مهم باشد که آشنایی با قوانین و حقوق ازدواج یا همزی(پارتنر) بودن با فرد دیگر بایستی برایش مهم باشد اما برخلاف ازدواج یا شروع یک رابطه، جدایی و…